İş Başvurusu Hakkında

Dost İnşaat Taah. San. Ve Tic. A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

Bu kapsamda iş başvuru formunu doldurmanız veya herhangi bir şekilde iş başvuru formu veya CV’lerinizi iletmeniz durumunda “Kimlik bilgisi, ikametgâh, iletişim bilgileri, eğitim bilgisi, kurs ve seminer katılım bilgisi, yabancı dil bilgisi, aile yakın bilgisi, sağlık bilgisi, askerlik bilgisi, iş deneyimi bilgisi, sürücü belgesi bilgisi, seyahat durumu bilgisi, referans bilgisi, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler” gibi kişisel verileriniz (bundan böyle “kişisel veri” olarak anılacaktır) iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve işe alınacak uygun adayın belirlenmesi amacıyla işlenmektedir.

“Kimlik bilgisi, ikametgâh, iletişim bilgileri, adres, eğitim bilgisi, aile yakın bilgisi” gibi kişisel verileriniz 6698 sayılı kanunun 5/2-f maddesi kapsamında şirketin meşru menfaatleri doğrultusunda başvurunuzun değerlendirilmesi, sonuca yönelik sizlerle iletişime geçilmesi amaçlarıyla, “sağlık bilgisi, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,” gibi özel nitelikli kişisel verileriniz ise açık rızanız doğrultusunda işe uygunluğunuzun belirlenmesi amaçlarıyla işlenecektir.


KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Dost İnşaat Taah. San. Ve Tic. A.Ş., kişisel verilerinizi açık rızanız ve meşru menfaat kapsamında iş başvurularının değerlendirilmesi ve uygun adayların işe alımının yapılması amacıyla yurt içinde ve/veya yurt dışında şirketin ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) Kanunun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.


KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Dost İnşaat Taah. San. Ve Tic. A.Ş. kişisel verilerinizi, iş başvuru formunu veya CV’ lerinizi şirkete elden teslim etmeniz veya mail yoluyla iletmeniz, www……..com web sayfamız üzerinden iş başvuru formu doldurmanız, iş arama portallarından Şirketimiz için başvuru yapmanız durumlarında toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Dost İnşaat Taah. San. Ve Tic. A.Ş. ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

“Kimlik bilgisi, ikametgâh, iletişim bilgileri, adres, eğitim bilgisi, aile yakın bilgisi” gibi kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5/-f maddesi uyarınca; “sağlık

bilgisi, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler” gibi özel nitelikli kişisel verileriniz ise açık rızanıza dayalı olarak, en fazla 2 yıl süre ile işlenecek ve muhafaza edilecektir.


Bu kapsamda açık rızanıza dayalı olarak işlenen kişisel veriler açık rızanızı geri almadığınız sürece belirtilen amaç ve yöntemlerle belirtilen sürelerde işlenecektir ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Dost İnşaat Taah. San. Ve Tic. A.Ş.’ye başvurarak;

· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kanunu’ un 7. Maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Dost İnşaat Taah. San. Ve Tic. A.Ş.’a iletmeniz durumunda Dost İnşaat Taah. San. Ve Tic. A.Ş. talebinizi, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde Dost İnşaat Taah. San. Ve Tic. A.Ş., Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Dost İnşaat Taah. San. Ve Tic. A.Ş. tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.


AÇIK RIZA BEYANI

Dost İnşaat Taah. San. Ve Tic. A.Ş.’ a iş başvurumun kabulü ve değerlendirilmesi için verdiğim “sağlık bilgisi, GBT (Genel Bilgi Toplama) bilgisi, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,” gibi özel nitelikli kişisel verilerimin Dost İnşaat Taah. San. Ve Tic. A.Ş. tarafından iş başvurumun değerlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere toplanması, depolanması, değiştirilmesi, yurt içinde ve/veya yurt dışında şirketin ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) paylaşılması, açık rızam doğrultusunda aydınlatma metninde belirttiğim süreler kadar saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması gibi aydınlatma metninde açıkça belirtilen yöntemlerle kişisel verilerimin Anayasal güvenceler ve 6698 saylı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuatlar kapsamında belirlenen ilke ve güvenceler çerçevesinde işlenmesine ve aktarılmasına açık olarak onay veriyorum.